Usage Statistics for www.norawelther.at

Summary Period: October 2017
Generated 01-Nov-2017 05:15 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2017
Total Hits 2069
Total Files 1165
Total Pages 1082
Total Visits 367
Total KBytes 32285
Total Unique Sites 302
Total Unique URLs 72
Total Unique Referrers 76
Total Unique User Agents 200
. Avg Max
Hits per Hour 2 114
Hits per Day 66 222
Files per Day 37 142
Pages per Day 34 107
Sites per Day 9 27
Visits per Day 11 26
KBytes per Day 1041 4851
Hits by Response Code
Code 200 - OK 56.31% 1165
Code 206 - Partial Content 3.09% 64
Code 301 - Moved Permanently 0.68% 14
Code 302 - Found 20.06% 415
Code 304 - Not Modified 0.05% 1
Code 404 - Not Found 19.82% 410

Daily usage for October 2017

Daily Statistics for October 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 26 1.26% 10 0.86% 11 1.02% 11 3.00% 21 6.95% 174 0.54%
2 22 1.06% 13 1.12% 16 1.48% 8 2.18% 9 2.98% 153 0.47%
3 74 3.58% 61 5.24% 60 5.55% 12 3.27% 13 4.30% 1992 6.17%
4 41 1.98% 26 2.23% 23 2.13% 10 2.72% 18 5.96% 1774 5.49%
5 56 2.71% 33 2.83% 29 2.68% 17 4.63% 19 6.29% 406 1.26%
6 21 1.01% 8 0.69% 10 0.92% 8 2.18% 13 4.30% 188 0.58%
7 72 3.48% 33 2.83% 48 4.44% 11 3.00% 17 5.63% 389 1.20%
8 51 2.46% 19 1.63% 23 2.13% 11 3.00% 15 4.97% 178 0.55%
9 173 8.36% 142 12.19% 68 6.28% 17 4.63% 14 4.64% 3860 11.96%
10 73 3.53% 57 4.89% 59 5.45% 9 2.45% 11 3.64% 1920 5.95%
11 222 10.73% 123 10.56% 107 9.89% 19 5.18% 15 4.97% 4851 15.02%
12 95 4.59% 48 4.12% 42 3.88% 5 1.36% 6 1.99% 1038 3.21%
13 125 6.04% 66 5.67% 52 4.81% 9 2.45% 12 3.97% 2238 6.93%
14 103 4.98% 49 4.21% 37 3.42% 7 1.91% 10 3.31% 1119 3.47%
15 29 1.40% 14 1.20% 14 1.29% 11 3.00% 19 6.29% 1089 3.37%
16 31 1.50% 9 0.77% 13 1.20% 8 2.18% 18 5.96% 182 0.56%
17 20 0.97% 6 0.52% 14 1.29% 12 3.27% 14 4.64% 158 0.49%
18 25 1.21% 10 0.86% 6 0.55% 4 1.09% 13 4.30% 21 0.07%
19 73 3.53% 53 4.55% 44 4.07% 6 1.63% 7 2.32% 1324 4.10%
20 32 1.55% 15 1.29% 20 1.85% 12 3.27% 16 5.30% 127 0.39%
21 93 4.49% 40 3.43% 36 3.33% 6 1.63% 12 3.97% 1032 3.20%
22 127 6.14% 69 5.92% 64 5.91% 14 3.81% 23 7.62% 1264 3.91%
23 20 0.97% 8 0.69% 9 0.83% 7 1.91% 15 4.97% 32 0.10%
24 83 4.01% 61 5.24% 43 3.97% 16 4.36% 26 8.61% 2644 8.19%
25 106 5.12% 52 4.46% 67 6.19% 11 3.00% 22 7.28% 2794 8.65%
26 42 2.03% 21 1.80% 14 1.29% 12 3.27% 20 6.62% 211 0.65%
27 59 2.85% 30 2.58% 38 3.51% 25 6.81% 27 8.94% 409 1.27%
28 49 2.37% 19 1.63% 32 2.96% 26 7.08% 23 7.62% 283 0.88%
29 46 2.22% 21 1.80% 26 2.40% 16 4.36% 23 7.62% 176 0.54%
30 51 2.46% 31 2.66% 37 3.42% 14 3.81% 18 5.96% 200 0.62%
31 29 1.40% 18 1.55% 20 1.85% 13 3.54% 15 4.97% 61 0.19%

Hourly usage for October 2017

Hourly Statistics for October 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 39 1.88% 0 14 1.20% 0 24 2.22% 12 382 1.18%
1 3 110 5.32% 1 57 4.89% 1 50 4.62% 47 1445 4.48%
2 2 79 3.82% 0 17 1.46% 1 42 3.88% 44 1361 4.21%
3 2 68 3.29% 1 38 3.26% 1 37 3.42% 15 456 1.41%
4 4 142 6.86% 1 60 5.15% 1 55 5.08% 75 2320 7.19%
5 4 138 6.67% 3 113 9.70% 2 86 7.95% 101 3137 9.72%
6 0 24 1.16% 0 4 0.34% 0 14 1.29% 4 126 0.39%
7 1 33 1.59% 0 13 1.12% 0 24 2.22% 2 52 0.16%
8 0 26 1.26% 0 14 1.20% 0 12 1.11% 33 1038 3.21%
9 1 61 2.95% 1 43 3.69% 1 34 3.14% 13 414 1.28%
10 2 87 4.20% 2 63 5.41% 1 59 5.45% 79 2453 7.60%
11 2 73 3.53% 1 41 3.52% 1 44 4.07% 35 1077 3.34%
12 6 214 10.34% 4 128 10.99% 3 122 11.28% 117 3624 11.23%
13 3 111 5.36% 1 51 4.38% 1 52 4.81% 35 1085 3.36%
14 1 59 2.85% 0 23 1.97% 0 28 2.59% 44 1377 4.26%
15 5 158 7.64% 2 76 6.52% 2 77 7.12% 37 1153 3.57%
16 1 40 1.93% 0 18 1.55% 0 23 2.13% 9 270 0.84%
17 2 70 3.38% 1 43 3.69% 1 45 4.16% 6 175 0.54%
18 1 47 2.27% 0 22 1.89% 1 31 2.87% 6 200 0.62%
19 3 100 4.83% 2 62 5.32% 1 54 4.99% 112 3476 10.77%
20 2 86 4.16% 2 64 5.49% 1 49 4.53% 55 1695 5.25%
21 4 153 7.39% 4 128 10.99% 1 50 4.62% 113 3509 10.87%
22 0 22 1.06% 0 10 0.86% 0 9 0.83% 4 124 0.38%
23 4 129 6.23% 2 63 5.41% 1 61 5.64% 43 1338 4.15%

Top 30 of 72 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 332 16.05% 274 0.85% /
2 115 5.56% 642 1.99% /nowelle/
3 109 5.27% 893 2.77% /stats/
4 28 1.35% 2503 7.75% /stats/usage_201702.html
5 23 1.11% 2364 7.32% /stats/usage_201704.html
6 23 1.11% 2287 7.08% /stats/usage_201705.html
7 23 1.11% 2441 7.56% /stats/usage_201706.html
8 21 1.01% 2191 6.78% /stats/usage_201703.html
9 21 1.01% 2258 7.00% /stats/usage_201707.html
10 21 1.01% 2259 7.00% /stats/usage_201708.html
11 20 0.97% 2139 6.63% /stats/usage_201709.html
12 18 0.87% 1665 5.16% /stats/usage_201710.html
13 17 0.82% 1009 3.12% /nowelle/templates/gk_portfolio/fonts/fontawesome-webfont.eot
14 16 0.77% 456 1.41% /nowelle/media/jui/js/bootstrap.min.js
15 15 0.72% 8 0.03% /nowelle/templates/gk_portfolio/favicon.ico
16 14 0.68% 1328 4.11% /nowelle/media/jui/js/jquery.min.js
17 14 0.68% 38 0.12% /nowelle/templates/gk_portfolio/js/jquery.fitvids.js
18 13 0.63% 72 0.22% /nowelle/media/system/js/core.js
19 13 0.63% 43 0.13% /stats/daily_usage_201702.png
20 12 0.58% 0 0.00% /nowelle/media/jui/js/jquery-noconflict.js
21 12 0.58% 103 0.32% /nowelle/templates/gk_portfolio/js/template.js
22 12 0.58% 27 0.08% /stats/ctry_usage_201704.png
23 12 0.58% 45 0.14% /stats/daily_usage_201704.png
24 12 0.58% 24 0.08% /stats/hourly_usage_201704.png
25 12 0.58% 26 0.08% /stats/hourly_usage_201706.png
26 12 0.58% 32 0.10% /stats/usage.png
27 11 0.53% 108 0.33% /nowelle/media/jui/js/jquery-migrate.min.js
28 11 0.53% 25 0.08% /stats/ctry_usage_201702.png
29 11 0.53% 24 0.08% /stats/ctry_usage_201703.png
30 11 0.53% 24 0.08% /stats/ctry_usage_201706.png

Top 10 of 72 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6 0.29% 5655 17.52% /nowelle/images/BRW40490F81CB32_000022_2.jpg
2 28 1.35% 2503 7.75% /stats/usage_201702.html
3 23 1.11% 2441 7.56% /stats/usage_201706.html
4 23 1.11% 2364 7.32% /stats/usage_201704.html
5 23 1.11% 2287 7.08% /stats/usage_201705.html
6 21 1.01% 2259 7.00% /stats/usage_201708.html
7 21 1.01% 2258 7.00% /stats/usage_201707.html
8 21 1.01% 2191 6.78% /stats/usage_201703.html
9 20 0.97% 2139 6.63% /stats/usage_201709.html
10 18 0.87% 1665 5.16% /stats/usage_201710.html

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 332 16.05% 178 63.80% /
2 109 5.27% 54 19.35% /stats/
3 115 5.56% 20 7.17% /nowelle/
4 28 1.35% 10 3.58% /stats/usage_201702.html
5 21 1.01% 3 1.08% /stats/usage_201703.html
6 23 1.11% 3 1.08% /stats/usage_201704.html
7 23 1.11% 3 1.08% /stats/usage_201705.html
8 23 1.11% 3 1.08% /stats/usage_201706.html
9 20 0.97% 2 0.72% /stats/usage_201709.html
10 21 1.01% 1 0.36% /stats/usage_201707.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 332 16.05% 142 52.40% /
2 109 5.27% 55 20.30% /stats/
3 115 5.56% 35 12.92% /nowelle/
4 28 1.35% 10 3.69% /stats/usage_201702.html
5 18 0.87% 8 2.95% /stats/usage_201710.html
6 23 1.11% 4 1.48% /stats/usage_201704.html
7 23 1.11% 4 1.48% /stats/usage_201705.html
8 23 1.11% 4 1.48% /stats/usage_201706.html
9 21 1.01% 3 1.11% /stats/usage_201708.html
10 21 1.01% 2 0.74% /stats/usage_201703.html

Top 30 of 76 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1590 76.85% - (Direct Request)
2 27 1.30% https://www.google.ru/search
3 14 0.68% http://norawelther.at/
4 8 0.39% http://norawelther.at/wp-login.php
5 8 0.39% http://pizza-tycoon.com/
6 7 0.34% http://zoomhd.su
7 6 0.29% http://burger-imperia.com/
8 4 0.19% http://vashi-ochki.ru
9 3 0.14% http://eken.co.pl
10 3 0.14% http://www.ukfurnitureworld.uk/
11 2 0.10% http://google.com
12 2 0.10% http://kontextuellemalerei.blogspot.co.at/p/students.html
13 2 0.10% http://norawelther.at/stats/
14 2 0.10% http://whois.domaintools.com/norawelther.at
15 2 0.10% http://www.google.com/url
16 2 0.10% https://www.google.at/
17 1 0.05% http://18.onlinemensbest.bid/effektivnie-preparati-dlya-potentsii/protivovirusnie-preparati-dzheneriki.php
18 1 0.05% http://cpbedrum.helpstoyak.life/kak-predotvratit-bistroe-semyaizverzhenie/kakoy-tabletok-prinimat-chtobi-ne-konchat-bistro.php
19 1 0.05% http://ed.onlinemensbest.men/sialis-tseni-volzhskiy/levitra-tsena-v-apteke-v-omske.php
20 1 0.05% http://edmensru.vsedliavas.life/levitra-saratov-kupit/levitra-dozi-priema.php
21 1 0.05% http://edrufu.edspbonli.men/kupit-viagru/tsinkosoderzhashie-preparati-dlya-muzhchin.php
22 1 0.05% http://edrufu.edspbonli.men/levitra-kupit/levitra-soft-kupit-v-habarovske.php
23 1 0.05% http://edrufu.edspbonli.men/zhenskaya-viagra/preparat-dlya-povisheniya-potentsii-posle-60-let.php
24 1 0.05% http://edruuv.helpstoyak.life/gde-kupit-viagru/kupit-super-p-fors.php
25 1 0.05% http://edruuv.helpstoyak.life/pobochnie-deystvie/deystvuyushee-veshestvo-levitra.php
26 1 0.05% http://eed.onlineedspb.men/dzhenerik-levitra/levitra-belgorod-dostoprimechatelnosti.php
27 1 0.05% http://norawelther.at
28 1 0.05% http://norawelther.at/favicon.ico
29 1 0.05% http://norawelther.at/index.html
30 1 0.05% http://norawelther.at/nowelle/

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 19 65.52% zoomhd.su
2 8 27.59% vashi-ochki.ru
3 2 6.90% norawelther.at

Top 15 of 200 Total User Agents
# Hits User Agent
1 400 19.33% Java/1.4.1_04
2 165 7.97% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
3 134 6.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 115 5.56% Java/1.6.0_04
5 98 4.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 77 3.72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 70 3.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 48 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
9 47 2.27% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
10 42 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 40 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0)
12 40 1.93% Mozilla/5.0 (X11; Linux i586; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 40 1.93% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
14 40 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
15 33 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.1b; +http://siteexplorer.info/Backlink-Checker-Spider/)

Usage by Country for October 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2069 100.00% 1229 105.49% 32285 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21